Energia 2050

Projekt, który połączył dziesiątki polskich ekspertów.

Powitanie

Frédéric Faroche,
Dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu

Veolia w Polsce jest długoterminowo zorientowana na transformację. Od ponad 20 lat podnosimy efektywność procesów i standardy niskoemisyjności we wszystkich naszych zakładach oraz instalacjach w Polsce. Dziś, w 2020 roku, chcemy szczególną uwagę poświęcić temu, co przed nami.

Ciepłownictwo przyszłości, w perspektywie najbliższych 30 lat, zmieni się w znaczącym stopniu. Będzie generować znacznie mniej emisji, stanie się bardziej wydajne i ekologiczne, zdigitalizowane oraz inteligentne. Częściowo ulegnie także decentralizacji.

Wszystkie polityki unijne i krajowe zmierzają do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia śladu ekologicznego. Veolia jako partner społeczności lokalnych i firma o globalnym doświadczeniu utożsamia się z tymi celami. Jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom na polskim rynku podążać w kierunku transformacji.

Transformacja nie dotyczy jednak tylko sektora energetycznego. Osiągnięcie neutralności węglowej wymaga wielkich zmian w całej gospodarce. Kluczem do tego procesu będzie wdrożenie różnych technologii, rozwiązań i zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. Wymaga to, rzecz jasna, dużego wysiłku i finansowania.

Aby nakreślić szlak w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami. 

Zachęcam do zapoznania się ciekawymi treściami tego portalu i do własnego wkładu w dyskusję. Proponowana przez nas formuła foresightu technologicznego angażuje czołowych polskich ekspertów, którzy odpowiedzieli na nasze wezwanie do projektowania przyszłości. Przyglądamy się z bliska dzisiejszym i przyszłym rozwiązaniom oraz technologiom.

Zapraszam Państwa do lektury i kontaktu z nami, jeśli chcą Państwo włączyć się w ten pionierski na polskim rynku projekt.

Frédéric Faroche

Przybliżyć horyzont

Co mogą zrobić poszczególni interesariusze, by zapewnić udaną transformację miejskich rynków energii? Czy ciepłownictwo ma do odegrania ważną rolę w transformacji energetycznej?

Veolia Energia Polska, chcąc lepiej przygotować się do wyzwań przyszłości zleciła specjalistom w dziedzinie foresightu strategicznego z firmy 4CF przeprowadzenie analizy przyszłości miejskich rynków energii w Polsce w perspektywie roku 2050. 

Posłuchaj Kacpra Nosarzewskiego, członka zarządu w 4CF, opowiadającego o korzyściach płynących z takich długoterminowych analiz:

 

Wspólna rozmowa o przyszłości

Projekt Energia 2050 zrealizowany został w drugiej połowie 2019 roku przy udziale obszernego grona ekspertów branżowych. W trakcie realizacji badania wykorzystano szerokie instrumentarium metod analitycznych. 

Efektem projektu są trzy scenariusze przyszłości rynku energii w Polsce, z których każdy kreśli odrębną wizję w zakresie elementów makrootoczenia, miksu energetycznego oraz organizacji rynku w kraju. Scenariusz Res-Topii opisuje świat zaawansowanych technologii, w którym miks energetyczny zostaje zdominowany przez odnawialne źródła energii, a rynek energii jest zdecentralizowany i silnie konkurencyjny. W scenariuszu Nuclear Hot przez Polskę podejmowane są spóźnione działania związane z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu. Następuje gwałtowny rozwój układów chłodzenia w polskich miastach i metropoliach, a także rozwija się energetyka jądrowa. Rynek pozostaje jednak scentralizowany i zdominowany przez dużych graczy. W końcu, ostatni scenariusz – Powrót Węgla, zakłada malejącą presję na zmniejszenie emisji CO2. To wariant przyszłości, w którym krajobraz polskiego rynku zdominowany jest przez kryzys klimatyczny i gospodarczy oraz kurczące się zasoby węgla, który pozostaje głównym źródłem energii w kraju.

Trzy Scenariusze

Ważnym elementem projektu Energy 2050 są trzy scenariusze przyszłości energetyki w miastach – warianty przyszłości, które pomagają krytycznie spojrzeć na obecne założenia. Dlaczego do sensownej rozmowy o przyszłości potrzebujemy scenariuszy? 

Zacznijmy od dość prostego spostrzeżenia, że zarządzanie strategiczne wymaga ciągłych innowacji i udoskonaleń, które pozwolą decydentom w biznesie i sektorze publicznym odnaleźć trudną równowage pomiędzy złożonością rzeczywistości gospodarczej a złożonością systemów zarządzania. To zadanie nie jest specjalnie nowe ani odkrywcze, a jednak kolejne szoki, kryzysy i nowe zjawiska techniczne oraz społeczne wciąż zaskakują firmy i nie ułatwiają budowania konkurencyjności w dłuższej perspektywie. 

 

Możliwe, że w przyszłości prezesi i menedżerowie będą mogli korzystać z doskonalszych narzędzi do modelowania złożonej i skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej, a sztuczna inteligencja będzie w stanie uwzględnić w swoich analizach wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wynik gry konkurencyjnej. Pozwoliłoby to na pewno na ograniczenie długoterminowych ryzyk i niepewności. Jak dotąd jednak, takie systemy ekspertowe i prognozy obarczone są dużym błędem. Scenariusze przyszłości wydają się wobec tego rozsądnym wyborem pomiędzy tzw. „zero-strategy”, w której odrzucamy zupełnie planowanie długoterminowe i skupiamy się na taktyce, a planowaniem opartym o predykcyjne modele matematyczne, w którym rolą menedżerów jest jedynie optymalizacja poziomów zasobów do założonych celów i parametrów otoczenia, które – rzekomo – nie mogą ulec zmianie.

 

To pierwsze podejście wydaje się zupełnie nieadekwatne dla branży energetycznej, w której czas amortyzacji inwestycji w systemy i instalacje jest tradycyjnie liczony w dziesiątkach lat. To drugie podejście z kolei wydaje się zwyczajnie naiwne, czego dowodzą regularnie, a niespodziewanie pojawiające się czynniki zaburzające status quo, np. kryzys naftowy lat 70. XX w. czy chińska epidemia koronowirusa w 2020 r.

Czy planowanie scenariuszowe sprawia, że zyskujemy zupełną pewność co do przyszłości branż i rynków? Nie – ale wydaje się sensownym punktem równowagi pomiędzy zupełnym puszczeniem wodzy a obsesją planistyczną. Punktem równowagi odpowiednio dobranym do wyzwań rynku energetyki w miastach dziś i jutro. Sprawdziło się już wielokrotnie, również w branży energetycznej. 

Jednocześnie, każda firma i każdy rynek potrzebują własnych scenariuszy, aby stawić czoła właściwym sobie wyzwaniom i opracowania akademickie o ogólnym charakterze nie są do tego celu wystarczające. Scenariusze, które korporacja naftowa Shell wykorzystywała do zabezpieczenia się przed spadkiem cen ropy naftowej w 1986 r., znacznie różniły się od scenariuszy, które główny producent komputerów wykorzystywał do zarządzania zmianą podczas transformacji modelu biznesowego ze sprzedaży produktów na sprzedaż usług. Scenariusze, które firma Xerox zastosowała, by trafnie opisać nadchodzącą konwergencję kopiarek i drukarek do urządzeń wielofunkcyjnych, znacznie różniły się od scenariuszy, które firma American Express zastosowała, planując zastąpienie czeków podróżnych kartami kredytowymi. Każdy rynek  potrzebuje swoich własnych scenariuszy, aby stawić czoła przyszłości, a rynek energii w polskich miastach nie jest wyjątkiem od tego reguły

Scenariusze przysżłości mają służyć wypracowaniu nowych pytań i wniosków, a w konsekwencji korekcie kursu. Szczegółowy opis scenariuszy opracowanych w toku projektu Energy 2050 przedstawiamy w poszczególnych artykułach im poświęconych:

 

Scenariusz 2050:

RES-TOPIA

Cyfryzacja
Niskoemisyjność
Deregulacja

Co się stanie, jeśli silna ofensywa regulacyjna promująca energię z OZE zbiegnie się w czasie z wejściem na rynek przełomowych technologii ICT? Czy do 2050 r. możliwe jest radykalne podniesienie efektywności energetycznej budynków i instalacji w polskich miastach?

Czytaj dalej…

 

 

 

Scenariusz 2050:

RES-TOPIA

Cyfryzacja
Niskoemisyjność
Deregulacja

Co się stanie, jeśli silna ofensywa regulacyjna promująca energię z OZE zbiegnie się w czasie z wejściem na rynek przełomowych technologii ICT? Czy do 2050 r. możliwe jest radykalne podniesienie efektywności energetycznej budynków i instalacji w polskich miastach?

Czytaj dalej…

 

 

 

Scenariusz 2050:

Nuclear Hot

Centralizacja
Urbanizacja
Wspólny rynek

Które z problemów sektora rozwiąże energia jądrowa w miksie energetycznym? Czy jesteśmy w stanie zbilansować dwukrotnie wyższy popyt na energię elektryczną?

Czytaj dalej…

 

 

 

Scenariusz 2050:

Nuclear Hot

Centralizacja
Urbanizacja
Wspólny rynek

Które z problemów sektora rozwiąże energia jądrowa w miksie energetycznym? Czy jesteśmy w stanie zbilansować dwukrotnie wyższy popyt na energię elektryczną?.

Czytaj dalej…

 

 

 

Scenariusz 2050:

Powrót Węgla

Konkurencyjność
Adaptacja
Recesja

Czy da się zasilić wzrost gospodarczy węglem? Czy możemy zacisnąć zęby i znosić długofalowe skutki zmian klimatycznych?

Czytaj dalej…

 

 

Scenariusz 2050:

Powrót Węgla

Konkurencyjność
Adaptacja
Recesja

Czy da się zasilić wzrost gospodarczy węglem? Czy możemy zacisnąć zęby i znosić długofalowe skutki zmian klimatycznych?

Czytaj dalej…

 

 

Szanse i zagrożenia w scenariuszach

Scenariusze 2050 stanowią punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat energetyki przyszłości i rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, jakie ona stawia. Forum publikacji tych rozważań i otwartej debaty o przyszłości energetyki w polskich miastach jest portal Transformacja 2050, na którym zamieszczać będziemy artykuły dotyczące różnych rozwiązań, które mogą odegrać znaczenie w przyszłości. We współpracy z szerokim gronem ekspertów reprezentujących pełny przekrój interesariuszy miejskich rynków energii, będziemy te rozwiązania analizować oraz prezentować na tle możliwych scenariuszy przyszłości.

 

Krytyczna weryfikacja założeń

Aby poszukiwać odpowiedzi na pytanie o najlepsze strategie transformacji, Veolia Energia Polska przeprowadziła dwa warsztaty foresightowe, w których udział wzięło szerokie grono interesariuszy sektora energetycznego. 

Warsztatom foresightowym Transformacja 2050, które odbyły się 23 września 2019 r. w Warszawie, w przestrzeni konferencyjnej The Heart w drapaczu chmur Warsaw Spire, przyświecał cel: wspólnie przygotować się na każdą ewentualność i rozpocząć projektowanie optymalnej strategii transformacji.

W toku warsztatu przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależni eksperci analizowali scenariusze przyszłości branży, które powstały w toku wewnętrznego projektu Veolii Energia Polska Energy 2050.

Poniżej możesz posłuchać wybranych ekspertów, którzy wzięli udział w warsztatach. Więcej informacji o warsztatach znajdziesz tutaj.

Warsztaty foresightowe Dekarbonizacja 2050, przeprowadzone 24 października 2022 r. w restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie, poświęcone były eksperckiemu dialogowi nad możliwymi perspektywami rozwoju polskiej energetyki w warunkach podwyższonej niepewności, w której znajdujemy się obecnie.

W toku warsztatów przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz niezależni eksperci uczestniczyli w specjalnie opracowanych przez firmę 4CF procesach foresightowych, które.

Podsumowanie warsztatów Dekarbonizacja 2050 znajdziesz tutaj

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja opisanego powyżej projektu. Pragniemy, aby portal „Transformacja 2050”, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

 

 

transformacja2050@veolia.com

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.