25-lecie Veolii w Polsce

Wysiłki Grupy Veolia Polska skupiają się na dążeniu do całkowitej redukcji emisji CO2 i osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 r. Do 2030 roku firma planuje całkowicie wyeliminować węgiel ze wszystkich instalacji.

Działalność Grupy Veolia na świecie obejmuje obecnie sektory energii, wody i odpadów. Firma dostarcza publicznym i prywatnym odbiorcom rozwiązania, które ułatwiają dostęp do podstawowych usług, a przy tym efektywnie oszczędzają, wykorzystują i przetwarzają zasoby naturalne. Istotnym elementem codziennych aktywności operacyjnych przedsiębiorstwa i całej strategii biznesowej jest zmniejszenie śladu środowiskowego pozostawianego przez firmę i jej klientów. Z przygotowanego przez Deloitte szczegółowego raportu wpływu Veolii na otoczenie wynika, że w ciągu 25 lat działalności firmie udało się ograniczyć o 94% emisję tlenków siarki, a o 80 proc. – tlenków azotu. Modernizacja instalacji odpylania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 98 proc., a lepsza efektywność energetyczna i zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 21 proc.

Transformacja osiągalna i opłacalna

Dekarbonizacja jest dziś wielkim, być może najważniejszym, wyzwaniem społeczno-gospodarczym dla Polski. Dlatego Grupa Veolia Polska, na kolejne dwudziestopięciolecie swojej działalności w Polsce, wyznacza cel całkowitej redukcji CO2 i osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Cel ten wymaga nadzwyczajnej mobilizacji zarówno samej Grupy Veolia Polska, jak i współpracy ze strony dostawców oraz instytucji działających w otoczeniu sektora energetycznego, a także instytucji finansujących transformację energetyczną.

– Myślę, że cele powinny być przynajmniej tak ambitne, jeśli nawet nie bardziej. Cała Unia Europejska i Polska wspierają sektor kogeneracji Europejskim Zielonym Ładem i wszystkimi środkami, które mają do dyspozycji. Wobec tego wierzę, że możemy mieć nadzieję na przyszłość bez wykorzystywania paliw kopalnych przed rokiem 2050. Właśnie nad tym codziennie pracujemy. – zapowiada Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia Polska.

   

Pozytywny wpływ na planetę

Dążenie do osiągnięcia efektywnej transformacji ekologicznej przejawia się w programie strategicznym – Impact 2023 (na lata 2020-2023), dzięki któremu Veolia ma jasno zdefiniowane priorytety, prowadzące do przyspieszenia rozwoju obszarów o największym pozytywnym wpływie na planetę. Pozwala on także przygotować się na przyszłość i tworzyć nowe rozwiązania, odpowiadające na światowe wyzwania środowiskowe.

W Veolii jesteśmy przekonani, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Dążymy więc, poprzez nasze działania, do zwiększenia wpływu na wszystkich naszych interesariuszy, czy to w aspekcie ochrony środowiska, w wymiarze społecznym, a także finansowym. Większy wpływ na planetę, poprzez zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i złagodzenie emitowanych zanieczyszczeń, oznacza bowiem większy wpływ na naszych klientów. Głęboko wierzę, że podejmowane przez nas działania mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – podkreśla Frédéric Faroche.

Inspirujące statystyki wpływu

Strategia aktywności w obszarze wpływu środowiskowego znalazła odzwierciedlenie w raporcie z okazji 25-lecia działalności Veolii w Polsce, przygotowanym przez zespół Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku na podstawie danych dostępnych na koniec roku 2021.

Jak wynika z zebranych informacji, firmie udało się w tym czasie o 94 proc. ograniczyć emisję tlenków siarki, a o 80 proc. – tlenków azotu. Modernizacja instalacji odpylania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 98 proc., a lepsza efektywność energetyczna i zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 21 proc.

W 2021 r. węgiel stanowił 85 proc. paliwa w zakładach firmy, ale plany ograniczenia jego wykorzystania zakładają, że w 2026 r. będzie to 56 proc., a całkowite odejście od niego nastąpi nie później niż w 2030 r. W tym właśnie celu eksploatowane w Łodzi i Poznaniu kotły zostały zmodernizowane i dostosowane do wykorzystania biomasy, dzięki czemu zużywają rocznie o 200 tys. ton węgla mniej. Włączenie w tych miastach bloków zasilanych gazem przyczyni się do ograniczenia rocznego wykorzystania węgla o kolejne 630 tys. ton.

Transformacja w systemach o wielkiej skali

Z kolei w Warszawie, w największym europejskim systemie ciepłowniczym, zmodernizowano 2500 węzłów cieplnych, tworząc inteligentny system oszczędzający energię i gwarantujący jednocześnie klientom pełen komfort cieplny. W sumie na redukcję wpływu firmy na środowisko naturalne w Polsce Veolia wydała 1,2 mld zł.

Ćwierć wieku działalności pozwala na staranne zaplanowanie i skuteczne wdrożenie strategii w zakresie transformacji ekologicznej. Jak wynika z przygotowanego przez Deloitte raportu, ta sztuka udała się firmie Veolia, która zasłużyła na miano lidera działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju, poprawiających efektywność energetyczną i zmierzających do osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych – mówi Julia Patorska, Partner Associate, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Veolia przykłada też dużą wagę do wdrażania rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak odzysk energii z odpadów czy ciepła z procesów przemysłowych, wspieranie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz maksymalizacja wykorzystania ubocznych produktów spalania i odpadów budowlanych. Firma zagospodarowała ponad 20 mln ton ubocznych produktów spalania oraz ponad 1,5 mln ton odpadów, które są wtórnie wykorzystywane m.in. w przemyśle budowlanym. Dzięki projektom wykorzystującym ciepło odpadowe z procesów przemysłowych firma odzyskuje rocznie 1567 MWh ciepła.

Veolia odpowiada na zmieniające się potrzeby

W obszarze ochrony środowiska i bioróżnorodności Veolia prowadzi działalność edukacyjną oraz konsekwentnie realizuje plan na rzecz poprawy bioróżnorodności na zarządzanych przez siebie terenach. 600 wolontariuszy firmy pracuje przy 50 inicjatywach w tym obszarze, co przełożyło się na 44,5 tys. roślin posadzonych w miejskich ogrodach, 250 karmników i budek lęgowych dla ptaków i hoteli dla owadów, 6 pasiek, w których mieszka ponad 1,5 mln pszczół, pomoc w reintrodukcji zagrożonych gatunków (sokół wędrowny).

Klienci i partnerzy biznesowi oczekują zrozumienia potrzeb w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wsparcia w ich kompleksowej realizacji. W obecnych warunkach nie wystarczy jedynie zaspokajać ich podstawowe potrzeby i dlatego Veolia oferuje usługi i produkty, które wykraczają poza ciepło i energię elektryczną, zapewniając klientowi tzw. usługi multiutilities. Integralną częścią tego podejścia są innowacyjne rozwiązania i rozwój idei inteligentnych miast, co oznacza kontrolę w czasie rzeczywistym, wysoką reaktywność, informację bez opóźnień i skomplikowanych procesów. Takie podejście przekłada się bezpośrednio na wpływ, który wywieramy na środowisko. Optymalizacja i efektywność energetyczna stają się kluczowymi elementami troski o zasoby naturalne naszej planety dodaje Frederic Faroche.

Nowe horyzonty – następne 25 lat

W wyniku postępującej transformacji energetycznej i nowych trendów w europejskim systemie paliwowo-energetycznym, ciepłownictwo wchodzi w fazę wielkich zmian. Celem grupy Veolia jest skupienie się na całkowitym wyeliminowaniu węgla ze swojego miksu paliwowego do 2030 roku, mając na względzie różnorodność źródeł energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Plany zakładają, że paliwem przejściowym będzie gaz, a także RDF, czyli wysokokaloryczna frakcja odpadów pozostała po segregacji odpadów komunalnych. Kluczowe dla transformacji energetycznej jest wzmacnianie efektywności energetycznej, co grupa Veolia czyni za pośrednictwem wdrażania nowych procesów technologicznych i edukowania klientów.

Dzisiaj mówimy w Veolii, że efektywność energetyczna to jest tak naprawdę paliwo przyszłości –  podkreśla Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalny, Veolia Energia Łódź S.A. – Punktem wyjścia do tej efektywności energetycznej jest kogeneracja, najbardziej efektywny sposób i najlepsza technologia produkcji ciepła i energii  elektrycznej, w której zużywamy o 30 proc. mniej energii pierwotnej, a tym samym odpowiednio tyle mniej emitujemy.

Aby kolejne 25 lat przebiegło pomyślnie, grupa Veolia skupia się na poszukiwaniu zrównoważonych, stabilnych i wydajnych źródeł energii gotowych do wykorzystania w systemie ciepłowniczym. Ogromnym potencjałem charakteryzują się odzyski ciepła, ponieważ nie powodują one dodatkowej emisji CO2. Doskonałym przykładem jest inwestycja pilotażowa zrealizowana we współpracy z oczyszczalnią ścieków w Szlachęcinie, gdzie system kogeneracyjny jest połączony z pompą ciepła odzyskującą ciepło z oczyszczonych ścieków. Kolejnym przeprowadzonym z sukcesem projektem w Poznaniu jest odzysk ciepła z procesów przemysłowych w odlewni Volkswagena. Grupa Veolia Energia Poznań obecnie planuje kolejne ambitne założenia dotyczące odzysku ciepła z serwerowni i dużych oczyszczalni ścieków.

Wiadomo, że wytwarzanie i zużycie energii jest odpowiedzialne na świecie za 75 proc. emisji CO2, więc jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń, nie odejdziemy od paliw kopalnych na technologie odnawialne, na odzyski ciepła, na korzystanie z energii która znajduje się w ściekach, gazach, biogazach to będziemy na naprawdę straconej pozycji – komentuje Jan Pic, wiceprezes zarządu, Veolia Energia Poznań.

Miasto przyszłości według Veolii

Aby zakomunikować kompleksowość wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz ich miejsce w przyszłości miast Grupa Veolia w Polsce, wspólnie z MJZ Architecture i Rapid Crafting, przygotowała animację, prezentującą wizję miasta przyszłości VEOCITY 2050. 

W mieście przyszłości transport obsługiwany przy pomocy pojazdów autonomicznych i indukcyjnego ładowania taboru komunikacji miejskiej obsługuje ruch ludzi i towarów po nowej siatce komunikacyjnej, dostosowanej do koncepcji miasta 15-minutowego. W takim mieście centra interesów życiowych ludności są zintegrowane, miejsca pracy, zamieszkania i świadczenia usług zlokalizowane są w niewielkich odległościach. Energia czerpana ze źródeł odnawialnych zasila potrzeby energetyczne, a jej instalacje zintegrowane są ze strukturą budynków. Podobnie dobrze wkomponowują się w miejski teren obszary innowacyjnej produkcji żywności w modelu tzw. urban farming.

W mieście przyszłości VEOCITY2050 nic się nie marnuje. Nadwyżki ciepła i energii elektrycznej magazynowane są w szczycie produkcji w celu późniejszego wykorzystania, a instalacje termicznego przekształcania odpadów wykorzystują to alternatywne źródło energii odciążając systemy składowania. Cyfrowy system zarządzania energią w mieście pozwala na optymalne kosztowo i środowiskowo wykorzystanie źródeł oraz bilansowanie energii. Miasto przyszłości według Veolii to także miasto całkowicie zdekarbonizowane. Dzięki długoterminowej strategii i wysiłkom Grupy Veolia w Polsce, ten ambitny cel staje się realny.

 

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu foresightowego Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także:

 

 

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.